[عبارت]

goings on

/ˈgoʊɪŋz ɑn/

1 اتفاقات رویدادهای در حال وقوع، احوالات

informal
  • 1.Have you heard about the goings on between Michael and Eva?
    1 . از اتفاقاتی که بین «مایکل» و «اوا» افتاده است [از احوالات «مایکل» و «اوا»] خبر داری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان