[حرف ندا]

good afternoon

/ˌgʊd æftərˈnuːn/

1 ظهر به‌خیر بعدازظهر به‌خیر

مترادف و متضاد afternoon
  • 1.Good afternoon, Cara.
    1 . ظهر به‌خیر، "کارا".
کاربرد حرف ندای good afternoon به معنای ظهر به‌خیر
حرف ندای good afternoon زمانی به کار می‌رود که مردم همدیگر را در زمان ظهر یا بعدازظهر می‌بینند و می‌خواهند مؤدبانه به یکدیگر سلام کنند. در موارد غیررسمی اغلب فقط از afternoon استفاده می‌کنند. واژه afternoon (به معنای بعدازظهر) برای اشاره به اوقات زمانی از بعد از ساعت 12 ظهر تا تقریباً 3 عصر استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان