[عبارت]

good and evil

/ɡˈʊd ænd ˈiːvəl/

1 خیر و شر نیک و بد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان