[صفت]

good at

/gʊd æt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: better at] [حالت عالی: best at]

1 خوب بودن در مهارت داشتن

  • 1.John is good at fishing.
    1 . "جان" در ماهیگیری خوب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان