[حرف ندا]

good day

/ɡˈʊd dˈeɪ/

1 روز به خیر روز خوش

معادل ها در دیکشنری فارسی: روز به خیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان