[حرف ندا]

good luck

/gʊd lʌk/

1 موفق باشی

good luck with something
در چیزی موفق بودن
 • Good luck with your studies!
  موفق باشی در درس‌هایت!
good luck to somebody
برای کسی آرزوی موفقیت کردن
 • It's not something I would care to try myself but if she wants to, good luck to her.
  این چیزی نیست که من دوست داشته باشم شخصا امتحانش کنم، اما اگر او دوست دارد برایش آرزوی موفقیت می‌کنم.
Good luck!
موفق باشی!
 • Good luck! I hope it goes well.
  موفق باشی! امیدوارم خوب پیش برود.
to wish somebody good luck
برای کسی آرزوی خوش‌شانسی کردن
 • Please wish me good luck for my exams.
  لطفا در امتحاناتم برایم آرزوی خوش‌شانسی کن.
[اسم]

good luck

/gʊd lʌk/
غیرقابل شمارش

2 شانس خوب اقبال خوب

to have good/bad luck
خوش‌شانس/بدشانس بودن
 • He had good luck in his adventure.
  او در ماجراجویی‌اش، خوش‌شانس بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان