[اسم]

government corruption

/ˈgʌvərmənt kəˈrʌpʃən/
قابل شمارش

1 فساد دولتی فساد اداری

  • 1. Who's behind the government corruptions?
    1 . چه کسی مسئول فساد های دولتی [اداری] است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان