[عبارت]

grade an assignment

/greɪd ən əˈsaɪnmənt/

1 به تکلیف نمره دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان