[اسم]

graham cracker

/ˈɡreɪəm krækər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بیسکویت ترد بیسکویت کراکر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان