[جمله]

Grandma is knitting a cardigan for my birthday.

/ˈgræmɑ ɪz ˈnɪtɪŋ ə ˈkɑrdɪgən fɔr maɪ ˈbɜrθˌdeɪ./

1 مامان بزرگ دارد برای تولدم ژاکت کشبافت می بافد.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان