[اسم]

great love

/greɪt lʌv/
غیرقابل شمارش

1 عشق بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان