[اسم]

group captain

/ˌɡruːp ˈkæptɪn/
قابل شمارش

1 فرمانده گروه

مترادف و متضاد Gp Capt
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان