[اسم]

group leader

/ɡɹˈuːp lˈiːdɚ/
قابل شمارش

1 سرگروه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان