[عبارت]

grow quite attached

/groʊ kwaɪt əˈtæʧt/

1 (به چیزی یا کسی) خیلی وابسته شدن (به چیزی یا کسی) دل بستن یا علاقمند شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان