[اسم]

guerrilla warfare

/ɡəˈrɪlə ˈwɔːrfer/
غیرقابل شمارش

1 جنگ چریکی جنگ پارتیزانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جنگ پارتیزانی جنگ چریکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان