[عبارت]

harmful to the environment

/ˈhɑrmfəl tu ði ɪnˈvaɪrənmənt/

1 مضر برای محیط زیست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان