[عبارت]

hate someone with a passion

/heɪt ˈsʌmˌwʌn wɪð ə ˈpæʃən/

1 از کسی شدیدا بیزار بودن از کسی شدیدا نفرت داشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان