[جمله]

have a bellyful of

/hæv ə ˈbɛlɪf(ə)l ʌv/

1 خسته شدن از به اینجا رسیدن

  • 1.I've had my bellyful of your complaints.
    1. من از شکایت های تو به اینجایم رسیده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان