[عبارت]

have a good time

/hæv ə gʊd taɪm/

1 خوش گذشتن اوقات خوبی داشتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوش گذراندن کیف کردن
مترادف و متضاد have a nice time
  • 1.did you have a good time?
    1. آیا اوقات خوبی داشتید [آیا به شما خوش گذشت]؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان