[عبارت]

have nothing but contempt

/hæv ˈnʌθɪŋ bʌt kənˈtɛmpt/

1 متنفر بودن از چیزی تنفر داشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان