[فعل]

to heal up

/hil ʌp/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: healed up] [گذشته: healed up] [گذشته کامل: healed up]

1 کامل خوب شدن کامل بهبود یافتن

  • 1. The cut healed up without leaving a scar.
    1 . جای بریدگی بدون باقی گذاشتن جای زخم کامل خوب شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان