[عبارت]

heartily approve

/ˈhɑrtəli əˈpruv/

1 از صمیم قلب موافقت کردن با تمام وجود موافق بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان