[اسم]

Hell’s Angel

/hˈɛlz ˈeɪndʒəl/
غیرقابل شمارش

1 عضو گروه فرشتگان مرگ (گروه موتورسوار)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان