[اسم]

high-rise building

/haɪ-raɪz ˈbɪldɪŋ/
قابل شمارش

1 ساختمان بلند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان