[عبارت]

hire employees

/ˈhaɪər ɛmˈplɔɪiz/

1 کارمند استخدام کردن

مترادف و متضاد hire staff
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان