[تخصیص گر]

how much

/haʊ mʌʧ/

1 چقدر چه مقدار

 • 1. How much bread do you have?
  1 . چقدر نان دارید؟
 • 2. How much flour should I use in the sauce?
  2 . در این سس چقدر باید آرد استفاده کنم؟
[قید]

how much

/haʊ mʌʧ/
غیرقابل مقایسه

2 چه قیمتی

 • 1. How much are those earrings?
  1 . آن گوشواره ها چه قیمتی دارند؟ [چند تومان هستند؟]
 • 2. How much is that dress?
  2 . آن پیراهن چه قیمتی است؟
تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان