[عبارت]

in a bit of a state

/ɪn ə bɪt ʌv ə steɪt/

1 کمی نگران و مضطرب بودن

  • 1.I´m in a bit of a state about going to my mother in law´s for Christmas.
    1. من راجع به رفتن به خانه مادر شوهرم در کریسمس کمی نگران و مضطرب هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان