[عبارت]

in a few words

/ɪn ə fju wɜrdz/

1 در چند کلمه به طور خلاصه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان