[اسم]

Indus river

/ɪndˈʌs ɹˈɪvɚ/
غیرقابل شمارش

1 رود سند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان