[اسم]

industrial espionage

قابل شمارش

1 جاسوسی صنعتی (جاسوسی به مقاصد اقتصادی) جاسوسی ابرشرکتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان