[اسم]

international flight

/ˌɪntɚnˈæʃənəl flˈaɪt/
قابل شمارش

1 پرواز بین‌المللی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرواز بین‌المللی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان