[اسم]

jury duty

/ˈdʒʊri duːti/
غیرقابل شمارش

1 عضو هیئت منصفه بودن

مترادف و متضاد jury service
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان