[عبارت]

just after

/ʤʌst ˈæftər/

1 درست بعد از دقیقا بعد از

  • 1. My parents had got married just after the war.
    1 . والدینم درست پس از آن جنگ ازدواج کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان