[عبارت]

keep a promise

/kip ə ˈprɑməs/

1 سر قولی ماندن روی قولی ماندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان