[عبارت]

keep a secret

/kip ə ˈsikrət/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رازی را نگه داشتن رازی را حفظ کردن، رازی فاش نکردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان