[اسم]

kidney stone

/kˈɪdni stˈoʊn/
قابل شمارش

1 سنگ کلیه

معادل ها در دیکشنری فارسی: سنگ کلیه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان