[اسم]

killer cell

/ˈkɪlər sel/
قابل شمارش

1 سلول کشنده

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان