[عبارت]

lack of access to clean water

/læk ʌv ˈækˌsɛs tu klin ˈwɔtər/

1 عدم دسترسی به آب (آشامیدنی) پاک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان