[اسم]

landing card

/ˈlændɪŋ kɑrd/
قابل شمارش

1 کارت فرود کارت ورود

مترادف و متضاد arrival card
  • 1.prior to landing, I was given a landing card.
    1. قبل از فرود آمدن، یک کارت فرود به من داده شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان