[اسم]

last call

/lˈæst kˈɔːl/
قابل شمارش

1 درخواست نهایی (از مسافران برای سوار هواپیما شدن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان