[اسم]

last name

/ˈlæstˌneɪm/
قابل شمارش

1 نام خانوادگی نام فامیل

مترادف و متضاد family name surname first name
  • 1.Her first name is Sarah but I don't know her last name.
    1 . نام کوچک او "سارا" است، اما من نام خانوادگی او را نمی‌دانم.
  • 2.I forgot her last name.
    2 . نام خانوادگی او را فراموش کردم.
  • 3.What's his last name?
    3 . نام خانوادگی او چیست؟
توضیحاتی در رابطه با last name
last name یا نام خانوادگی، نامی است که نسل به نسل از پدر به فرزند منتقل شده و با اسم کوچک که انتخابی است، تفاوت دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان