[اسم]

last name

/ˈlæstˌneɪm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نام خانوادگی نام فامیل

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسم فامیل نام خانوادگی
مترادف و متضاد family name surname first name
  • 1.Her first name is Sarah but I don't know her last name.
    1. نام کوچک او "سارا" است، اما من نام خانوادگی او را نمی‌دانم.
  • 2.I forgot her last name.
    2. نام خانوادگی او را فراموش کردم.
  • 3.What's his last name?
    3. نام خانوادگی او چیست؟
توضیحاتی در رابطه با last name
last name یا نام خانوادگی، نامی است که نسل به نسل از پدر به فرزند منتقل شده و با اسم کوچک که انتخابی است، تفاوت دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان