[عبارت]

lead to erroneous conclusions

/lid tu ɛˈroʊniəs kənˈkluʒənz/

1 به نتایج اشتباه منتهی شدن به نتایج غلط منجر شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان