[اسم]

leader of opposition

/ˈlidər ʌv ˌɑpəˈzɪʃən/
قابل شمارش

1 رهبر حزب مخالف رهبر اپوزیسیون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان