[اسم]

Leader of the house

/ˌliːdər əv ðə ˈhaʊs/
غیرقابل شمارش

1 رئیس مجلس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان