[عبارت]

leave things to the last minute

/liv θɪŋz tu ðə læst ˈmɪnət/

1 کارها را برای دقیقه آخر گذاشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان