[صفت]

left over

/lˈɛft ˈoʊvɚ/
غیرقابل مقایسه

1 باقی مانده (غذا، پول)

  • 1.There was lots of cake left over.
    1. مقدار زیادی کیک اضافی باقی مانده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان