[اسم]

left-luggage office

/lˈɛftlˈʌɡɪdʒ ˈɑːfɪs/
قابل شمارش

1 محلی برای امانت گذاشتن چمدان (در ایستگاه قطار و ...) انبار موقت چمدان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان