[اسم]

liberal arts

/ˌlɪbərəl ˈɑːrts/
غیرقابل شمارش

1 علوم انسانی علوم مقدماتی

مترادف و متضاد arts
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان