[اسم]

library science

/lˈaɪbɹɛɹi sˈaɪəns/
قابل شمارش

1 دانش کتابداری

معادل ها در دیکشنری فارسی: دانش کتابداری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان