[اسم]

license plate

/ˈlaɪsəns pleɪt/
قابل شمارش

1 پلاک (وسایل نقلیه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پلاک
  • 1.that car has no license plate.
    1. آن اتومبیل هیچ پلاکی ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان